نقل قول تصادفی:

نه”من مسلمان نیستم، ایرانی ام ایرانی ام
خون سیاوش در رگم، من مظهر آزادی ام

به یاد زنده یاد مجید کاووسی‌فر
به یاد زنده یاد فریدون فرخزاد
به یاد زنده یاد نوید افکاری
به یاد زنده یاد روح‌الله زم

مطالب منتشر شده ما در اینستاگرام: 

ای نسلهای آینده

اگر روزی بر درخت آزادی تکیه دادید و زیر سایه آن به گذشته اندیشیدید , بدانید که خون جوانان بسیاری برای رشد و شکوه آن درخت ریخته شده.

جوانانی که خون خود را نثار کردند تا بتوانند شما روزی , زیر سایه آن درخت آسوده باشید.

نسل ما ترسو نبود , نسل ما بزدل نبود.

نسل ما تنها بود , نسل ما با دست خالی در مقابل جانیان تا دندان مسلح ایستاد , کشته شد , سرکوب شد , اما ساکت نشد.

031 032