مردم شهری كه همه در آن مــیلنگند ، به كسی كه راست راه مــیرود ، مــیخندند … !