اگر کشتن انسان‌ها راهگشا بود، دنیا در دست نسل کشان تاریخ بود.

تماس با ما