کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم

تماس با ما