آنقدر شکست خورده ام که شکست دادن را آموخته ام.

تماس با ما